สำนักงานบริการการศึกษา

สำนักงานบริการการศึกษาดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้

 • การขอมีบัตรประจำตัวนักเรียน
 • การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลประวัตินักเรียน
 • หลักฐานการศึกษา
 • การขอเอกสารรับรองไปต่างประเทศ
 • การกรอกข้อมูลเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ
 • การขอลาพักการเรียนของนักเรียน
 • การลาออกจากการเป็นนักเรียนของโรงเรียน

ขั้นตอนการติดต่องานสำนักงานบริการการศึกษา

 1. นักเรียน หรือ ผู้ปกครอง ต้องเขียนคำร้องขอเอกสารด้วยตนเอง
 2. กรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจง สมบูรณ์  และชัดเจนตามแบบที่กำหนด
 3. เตรียมรูปถ่ายนักเรียน
 • นักเรียนปัจจุบันต้องแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน (นักเรียนชายต้องติดกระดุมเม็ดบนสุดด้วย)
 • นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาแล้วหรือลาออกจากโรงเรียนไปแล้ว  ใช้รูปถ่ายปัจจุบัน สุภาพ
 • สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ
 • รูปถ่ายขนาด 3 x 4 ซม.  รูปถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
 • รูปที่ถ่ายจะต้องไม่เป็นรูปโพลารอยด์ หรือภาพสแกน  เขียนชื่อ-นามสกุลหลังรูปถ่ายทุกใบ
 • ตัวอย่างรูปถ่าย

 1. ชำระเงินค่าธรรมเนียมตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 2. รับเอกสารหลังจากยื่นคำร้องแล้ว  3 - 7 วันทำการ  หรือตามที่งานทะเบียนนัดหมาย
 3. นักเรียนปัจจุบันที่ต้องการติดต่อสำนักงานบริการการศึกษาระหว่างปิดภาคเรียน  ต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนทุกครั้งที่มาติดต่องาน

การให้บริการ

 1. การขอหลักฐานการศึกษา
 1. การขอระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1  (แบบฟอร์ม  ทบ.4)
 • กรณีนักเรียนที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา
 • นักเรียนยื่นคำร้อง แบบฟอร์ม ทบ.4  พร้อมรูปถ่ายขนาด 3 x 4 ซม.  จำนวน  1  ใบ
 • กำหนดรับเอกสาร 3 วันทำการ หลังจากยื่นคำร้อง หรือตามที่นัดหมาย
 • กรณีนักเรียนสำเร็จการศึกษา นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่สำเร็จการศึกษา  ให้ปฏิบัติดังนี้
 • เตรียมรูปถ่ายขนาด 3 x 4 ซม.  จำนวน  3  ใบ
 • ให้นักเรียนส่งรูปถ่ายที่อาจารย์ประจำชั้น  ภายในเดือนมกราคมของทุกปี
 • สำนักงานบริการการศึกษา จะแจกใบ ปพ.1 ให้นักเรียนประมาณเดือนเมษายน หรือ ตามที่นัดหมาย
 1. การขอใบรับรองผลการเรียน ปพ.7  (แบบฟอร์ม  ทบ.4)
  กรณีนักเรียนที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา ปฏิบัติดังนี้
 • นักเรียนยื่นคำร้อง แบบฟอร์ม ทบ.4  พร้อมรูปถ่าย ขนาด 3 x 4 ซม.  จำนวน  1  ใบต่อ 1 ฉบับ (ตั้งแต่ฉบับที่ 2 เป็นต้นไปชำระค่าธรรมเนียนฉบับละ 20 บาท)
 • ใบรับรองมีอายุการใช้งานได้ภายใน  60  วัน
 • กำหนดรับเอกสาร 3 วันทำการ หลังจากยื่นคำร้อง หรือตามที่นัดหมาย
 • นักเรียนชั้น ม.3   ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา  สำนักงานบริการการศึกษาจะแจก ใบรับรองให้คนละ  1  ฉบับ ให้นักเรียนส่งรูปถ่ายขนาด 3 x 4 ซม.  จำนวน  1  ใบ ที่ อาจารย์ประจำชั้น ภายในเดือนมกราคมของทุกปี
  กรณีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว แต่มีความประสงค์จะให้โรงเรียนรับรองว่าเคยเป็นนักเรียน ของโรงเรียน   ปฏิบัติดังนี้
 • ให้นักเรียน หรือ ผู้ปกครอง ติดต่อยื่นคำร้อง แบบฟอร์ม ทบ.4  พร้อมรูปถ่ายปัจจุบันตาม ระเบียบปฏิบัติ
 • ขนาด 3 x 4 ซม.  จำนวน  1  ใบต่อ 1 ฉบับ
 • ชำระค่าธรรมเนียมฉบับละ  20  บาท
 • กำหนดรับเอกสาร 3 วันทำการหลังจากยื่นคำร้อง  หรือตามที่นัดหมาย
 1. การขอเอกสารรับรองไปต่างประเทศ
 • นักเรียนยื่นคำร้องขอ
 • ใบรับรองภาษาอังกฤษ   (แบบฟอร์ม  ทบ.1)
 • ใบรับรองการเรียนและความประพฤติ (Recommendation)  (แบบฟอร์ม  ทบ.5)
 • ใบระเบียนแสดงผลการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ (Transcript)  (แบบฟรอ์ม  ทบ.6)
 • ใบประกาศนียบัตร  (แบบฟอร์ม  ทบ.7)
 • ตั้งแต่ฉบับที่ 2 เป็นต้นไป ชำระค่าธรรมเนียมฉบับละ 20 บาท
 • กำหนดรับเอกสาร 7 วันทำการหลังจากยื่นคำร้อง  หรือตามที่นัดหมาย
 1. การกรอกข้อมูลเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ (แบบฟอร์ม  ทบ.5)
 • นักเรียนติดต่องานวิเทศสัมพันธ์เพื่อแจ้งข้อมูลการไปศึกษาต่อต่างประเทศ
 • ยื่นคำร้องแบบฟอร์ม ทบ.5  เพื่อให้ดำเนินการกรอกข้อมูลต่างๆ
 • สำนักงานบริการการศึกษาจะประสานงานกับงานวิเทศสัมพันธ์ ในการดำเนินการกรอกข้อมูล
 • กำหนดรับเอกสาร 7 วันทำการหลังจากยื่นคำร้อง หรือตามที่นัดหมาย
 • ค่าธรรมเนียมฉบับละ  20  บาท
 1. การขอมีบัตรประจำตัวนักเรียน (แบบฟอร์ม ทบ.8)
 • กรณีบัตรหายหรือชำรุด (นำบัตรที่ชำรุดแนบมาด้วย)  ยื่นคำร้องขอทำบัตรใหม่
 • ชำระค่าธรรมเนียม  100  บาท
 • กำหนดรับบัตร 1 วันทำการ  หลังจากยื่นคำร้อง หรือตามที่นัดหมาย
 1. การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลประวัตินักเรียน  (แบบฟอร์ม ทบ. 9)
 • การเปลี่ยน ชื่อ /  นามสกุล ของนักเรียน / บิดา / มารดา  ผู้ปกครองยื่นคำร้อง แบบฟอร์ม ทบ.9 พร้อมแนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ฉบับจริงพร้อมถ่ายเอกสารรับรองสำเนา  ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
 • การเปลี่ยนยศผู้ปกครองหรือเปลี่ยนที่อยู่
  • ผู้ปกครองนักเรียนเมื่อได้เลื่อนยศสูงขึ้น ต้องยื่นคำร้องแบบฟอร์ม ทบ.9 พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวที่ระบุ ยศปัจจุบันของผู้ปกครอง หรือสำเนาคำสั่งการเลื่อนยศ โดยผู้ปกครองลงชื่อรับรองสำเนา ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
  • เมื่อมีการเปลี่ยนที่อยู่  ให้ยื่นคำร้องแบบฟอร์ม ทบ.9  พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
 • การขอแก้ วัน เดือน ปีเกิด
  • ผู้ปกครองยื่นคำร้องแบบฟอร์ม ทบ.9   พร้อมแนบสำเนาสูติบัตร  สำเนาทะเบียนบ้านที่แก้ไข วัน เดือน ปีเกิด  ถูกต้องแล้ว   ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
หมายเหตุ การยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของนักเรียน ระดับชั้น ม.3  และ ม.6  จะต้องยื่นคำร้องให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
   
 1. การขอลาพักการเรียนของนักเรียน (แบบฟอร์ม  ทบ.3)
โรงเรียนจะอนุญาตให้นักเรียนลาหยุดพักการเรียนได้ในกรณีดังต่อไปนี้
 1. การขอลาพักการเรียนด้วยเหตุสุดวิสัยที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน นักเรียนมีความจำเป็นจะต้องขอพักการเรียน  ด้วยเหตุสุดวิสัยที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน เช่น ป่วยเรื้อรัง  หรือประสบอุบัติเหตุ  ให้ผู้ปกครองยื่นคำร้อง แบบฟอร์ม ทบ.3  พร้อมหลักฐานที่งานทะเบียน เพื่อเสนอผู้อำนวยการพิจารณา
 2. การลาพักการเรียนเพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศ นักเรียนที่ได้รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ ประสงค์จะลาพักการเรียนให้ปฏิบัติ ดังนี้
 • ผู้ปกครองติดต่อฝ่ายวิชาการ  เพื่อรับทราบหลักปฏิบัติในการลาพักการเรียนและหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
 • ผู้ปกครองยื่นคำร้องแบบฟอร์ม ทบ.2  ที่สำนักงานบริการการศึกษา พร้อมแนบหลักฐานการตอบรับเป็นนักเรียนทุน
 • เมื่อโรงเรียนอนุญาตแล้ว  ให้ดำเนินการรักษาสิทธิการเป็นนักเรียน ตลอดระยะเวลาที่ไป   ศึกษาต่อต่างประเทศ
 •  เมื่อศึกษาจบหลักสูตรแล้วให้นำหลักฐานแสดงผลการเรียนที่ได้รับ มารายงานตัว ที่สำนักงานบริการการศึกษา เพื่อดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน และกลับเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนต่อไป
 • เมื่อครบกำหนดลาพักการเรียนแล้ว แต่นักเรียนยังไม่เดินทางกลับ ให้ผู้ปกครองติดต่อที่สำนักสำนักงานบริการการศึกษาโดยด่วน  เพื่อดำเนินการเรื่องการรักษาสภาพการเป็นนักเรียนของโรงเรียน หากผู้ปกครองไม่ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน   นักเรียนจะหมดสภาพการเป็นนักเรียนของโรงเรียน
 • ในกรณีที่เป็นนักเรียนชาย ต้องติดต่ออาจารย์ผู้กำกับวิชาทหาร เพื่อทำเรื่องแจ้งขออนุญาตลาพักการเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ด้วย
 
 

สำนักงานบริการการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาคารสาธิตปทุมวัน 1 ชั้น 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
0-2251-3930 , 0-2251-3934 , 0-2251-3937 ติดต่องานทะเบียน ต่อ 120 , 122