< โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สำนักงานบริการการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาคารสาธิตปทุมวัน 1 ชั้น 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
0-2251-3930 , 0-2251-3934 , 0-2251-3937 ติดต่องานทะเบียน ต่อ 120 , 122